Често задавани въпроси

С какви документи ще доказваме използването на електронна платформа за обучение и какви ще се признават от МОН? Как трябва да процедираме, ако на училището е предоставено безплатно ползване на платформа за тази учебна година?

Представя се информация с описано изпълнение на изискванията по ПМС № 90. При ползване на услугите на външна организация се прикача и договор. При липса на договор, споразумение, следва да поискате документ от партньорската организация с услугите, които Ви предоставя, параметрите, периода, който ще гарантира успешното провеждане на електронното обучение през цялата учебна година.
При необходимост ще бъдат поискани допълнителни разяснения и няма по административни причини да бъде възпрепятствана работата на училището.

Как да отбелязваме учениците, които вземат два класа в една учебна година? Системата изтрива или не допуска двойно въвеждане на ученик.

Ученикът се вписва в първия от класовете. Отбелязва се мотивът за включване в електронно обучение .При успешно преминаване на обучението за посочения клас, се продължава в следващия и може да се получи удостоверения за двата класа.

Нужно ли е да се изпраща информацията към 15 октомври и на хартиен носител?

Не, информацията по чл. 5, ал. 4, т. 3, по чл. 18 от ПМС № 90/2018 г., както и по НП „Роден език и култура зад граница“ се получава чрез електронната система.

Защо за БНУ, подпомагани по ПМС № 90/ 2018 г., не могат да бъдат вписани като участници в допълнителна училищна дейност ученици, които не са включени в паралелка за обучение?

Съгласно действащата нормативна уредба Българско неделно училище е организирано обучение по български език и литература, история и география на България. Допълнителните дейности само подпомагат това обучение. В този смисъл не може ученици, чието обучение се подпомага от МОН, да са включени само в допълнителни дейности.

Бенефициентите по НП „Роден език и култура зад граница“ изпращат ли междинен отчет?

Не, през учебната 2018/2019 година се представя само актуалната информация към 15 октомври - чрез електронната система и окончателен отчет

На всички ученици ли трябва да попълним данните или само на тези, които са новопостъпили за текущата учебна година?

Трябва да попълните цялата информация за училището, която се изисква в отделните раздели на системата, тоест за всички ученици.

Как да изтрием ученик?

Всеки ученик може да бъде изтрит от списъка с ученици, ако не е добавен в паралелка/група. В случай, че е добавен вече, то първо се изтрива от групата и после от общия списък с ученици.

Защо не могат да се въвеждат брой ученици в поле за 2018 година? Защо полетата са неактивни?

Данните за 2018 г. се изчисляват на база въведената информация в секция "Ученици" , както и секция "Паралелки/Групи" и се попълват автоматично от системата. Брой ученици се въвеждат в активните полета за 2017 г.

Kак ще се вписват смесените паралелки в раздел "Брой на подготвителните групи и паралелките", които са формирани от ученици от 2 и 4 клас, например?

Данните за 2018/19 г. се изчисляват на база въведената информация в секция "Ученици", както и секция "Паралелки/Групи" и се попълват автоматично от системата.
За 2017/18 г. е важно да попълните коректно общия брой на паралелките, той не се изчислява автоматично. Смесените групи могат да се впишат като по 1 бр от всеки клас (например 2 и 4 клас), но за общия брой трябва да бъде преброена само една паралелка.

Защо при нанасяне на паралелките от 2017/2018, системата не ги сумира?

Общия брой на паралелките трябва да го посочите Вие. Причината за това е, че има особеност при отбелязването на смесените паралелки (обяснена в тази секция) и затова общият брой паралелки трябва да се въведе ръчно, а не се изчислява автоматично.