Регистрация на нов потребител

  Регистрация на профил за кандидатстване
  Моля, училищата, които имат регистрация от миналата година да не се регистрират повторно, а да използват Вход!


Кандидатстването за вписване в списъка на българските неделни училища в чужбина за
учебната 2022/2023 година се извършва чрез електронната платформа:
https://world.mon.bg

Срокът за подаване на предложенията е до 31 януари 2022 година 
като имат право да кандидатстват:

 организации на българи, живеещи извън Република България,
регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за
извършване на образователно-културна дейност;
 задгранични представителства на Република България в чужбина;
 български православни църковни общини;
 Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф“ – Атон, Гърция.

 Кратко ръководство за кандидатстване


Потребителски данни

Лични данни